Οδηγίες Χρήσης Λογοτύπου

Τo λογότυπο πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα στα πιστοποιητικά που εκδίδονται σε συνδυασμό με τα στοιχεία του πελάτη.

Το λογότυπο μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος ή ενιαίο χρώμα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα επιστολόχαρτα και διαφημιστικά φυλλάδια, και μόνο σε συνδυασμό με το πεδίο εφαρμογής. Η θέση του λογότυπου πρέπει κατά προτίμηση να είναι πλησίον των γωνιών του εγγράφου και σε καμιά περίπτωση να μη δημιουργείται η εντύπωση ότι το έγγραφο εκδίδεται με ευθύνη της ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ.

Το λογότυπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση για να υποδηλώσει πιστοποίηση προϊόντων, ούτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την  έγκριση προϊόντων. Επίσης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε διαφημιστικά προϊόντα, κάρτες, συσκευασίες ή άμεσα στα προϊόντα.

Για οποιασδήποτε δήλωση, πάνω σε συσκευασία προϊόντος ή σε συνοδευτικές πληροφορίες του προϊόντος, ότι ο πιστοποιημένος πελάτης διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης δεν θα υπονοείται με κανένα τρόπο ότι το προϊόν, η διεργασία ή η υπηρεσία πιστοποιείται με αυτό τον τρόπο. Η δήλωση θα συμπεριλαμβάνει αναφορά στην ταυτότητα του πιστοποιημένου πελάτη, στο είδος του συστήματος διαχείρισης και το εφαρμοστέο πρότυπο και στην ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ που εκδίδει το πιστοποιητικό.

ukmedsnorx.com/xanax ukmedsnorx.com/ativan ukmedsnorx.com/valium

Στην περίπτωση που εμφανιστεί απαράδεκτη χρήση του λογότυπου, ο πιστοποιημένος πελάτης πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε χρήση του συμβόλου άμεσα. Επίσης η διακοπή της χρήσης πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν λήξει ή ανασταλεί η πιστοποίηση.

Σε περίπτωση απόσυρσης της πιστοποίησης, ο πελάτης της ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ είναι υποχρεωμένος να διακόψει τη χρήση του όλου του διαφημιστικού υλικού που περιέχει αναφορά στην πιστοποίηση.

 

Οι πελάτες της ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ μπορούν να κάνουν χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ. υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.να εμφανίζεται μόνο με την κατάλληλη μορφή, μέγεθος και χρώμα.

•Οι εξωτερικές διαστάσεις του λογότυπου, όταν αυτός χρησιμοποιείται σε έγγραφα μεγέθους Α4, δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τα 30 Χ 20 mm. Σε έγγραφα μικρότερου μεγέθους, οι διαστάσεις του ΕΛΔ θα είναι αναλογικά μικρότερες.

•Σε διαφημιστική ή άλλη καταχώρηση και σε μέσα προβολής, η τυχόν και καθοιονδήποτε τρόπο χρήση του ΕΛΔ πρέπει να έχει τις αντίστοιχες ως άνω αναλογίες, ήτοι να καλύπτει κατά μέγιστον το 1/100 της συνολικής επιφάνειας του επιπέδου της διαφήμισης/καταχώρησης.

2.περιλαμβάνεται στο ίδιο πλαίσιο στο οποίο υπάρχει και ο λογότυπος της ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ.

το εμβαδόν του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ. δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του αντίστοιχου λογοτύπου της ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ.

 
'