ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το αντικείμενο της εταιρείας είναι η πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης, σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:


1. Ποιότητας ISO 9001:2015
ISO 9001, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, που εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, το προϊόν ή την υπηρεσία. Χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς πιστοποίησης για τον έλεγχο του οργανισμού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πελάτη και στις ανάγκες του
οργανισμού.

2. Περιβάλλον ISO 14001:2015
ISO 14001, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη των οργανισμών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον έλεγχο των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών
τους στο το περιβάλλον.

3. Υγείας και Ασφάλειας κατά OHSAS 18001:2007
BS OHSAS 18001/ELOT 1801 είναι ένα πρότυπο για το σύστημα διαχείρισης της υγείας των εργαζομένων και ασφάλειας στην εργασία. Καθιστά ικανό έναν οργανισμό που το εφαρμόζει
να ελέγχει την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνει την επίδοσή του.

http://anxietytreatmethods.com/valium http://anxietytreatmethods.com/ativan

4.  Ασφάλεια των Τροφίμων ISO 22000:2005
ISO 22000:2005 είναι ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Ενσωματώνει τις αρχές της HACCP και τα βήματα εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή του Codex Alimentarius. Παρέχει τα μέσα για να καθορίζονται και να τεκμηριώνονται οι κίνδυνοι που πρέπει να ελέγχονται.

5. Οδική Ασφάλεια ISO 39001:2012

     ISO 39001:2012 είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας που επιτρέπει έναν οργανισμό που αλληλεπιδρά με το οδικό σύστημα να μειώσει τον αριθμό των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών που σχετίζονται με οδικά ατυχήματα στα οποία μπορεί να επιδράσει.

 

Codex Alimentarius της Διεθνούς Επιτροπής Υγιεινής τροφίμων (WHO-Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)
Codex Alimentarius αποτελεί συνιστώμενο διεθνή κώδικα πρακτικής. Βασίζεται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων. Το Codex Alimentarius ακολουθεί την τροφική αλυσίδα, από την πρωτογενή παραγωγή έως την τελική κατανάλωση, τονίζοντας τους βασικούς ελέγχους υγιεινής σε κάθε στάδιο, για την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων

 

'