Πολιτική αμεροληψίας

Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ κατανοεί τη σημασία της αμεροληψίας στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης με ακεραιότητα και αμεροληψία.

 

Διασφαλίζουμε ότι:

 

 1. Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ θα λαμβάνει αποφάσεις βασισμένες σε αντικειμενικές αποδείξεις συμμόρφωσης (ή μη συμμόρφωσης), προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση για την έγκριση πιστοποίησης. Η απόφαση δεν θα επηρεάζεται από άλλους παράγοντες, όπως οικονομικό συμφέρον, ή από άλλα μέρη.
 2. Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ δεν θα  πιστοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα, βασισμένη σε σχέσεις οικειότητας ή εμπιστοσύνης ή εκφοβισμού του προσώπου ή του φορέα, αλλά με βάση τις αντικειμενικές αποδείξεις.
 3. Σε περιπτώσεις όπου μια σχέση με πελάτη αποτελεί μη αποδεκτό κίνδυνο για την αμεροληψία, δεν χορηγείται πιστοποίηση.
 4. Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ και οποιοδήποτε τμήμα του ίδιου νομικού προσώπου δεν θα πιστοποιήσει άλλον φορέα πιστοποίησης για το σύστημα διαχείρισης ποιότητάς του.
 5. Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ και οποιοδήποτε τμήμα του ίδιου νομικού προσώπου, και οποιαδήποτε οντότητα υπό τον λειτουργικό έλεγχο του φορέα, δεν θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες συστημάτων διαχείρισης.
 6. Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ και οποιοδήποτε τμήμα του ίδιου νομικού προσώπου, και οποιαδήποτε οντότητα υπό τον λειτουργικό έλεγχο του φορέα, δεν θα παρέχει εσωτερικές επιθεωρήσεις στους πιστοποιημένους πελάτες της. Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ δεν θα πιστοποιήσει ένα σύστημα διαχείρισης, στο οποίο έχει εκτελέσει εσωτερικές επιθεωρήσεις χωρίς να έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας εσωτερικής επιθεώρησης.
 7. Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ δεν θα πιστοποιήσει ένα σύστημα διαχείρισης, για το οποίο ο πελάτης έχει δεχτεί συμβουλευτικές υπηρεσίες ή εσωτερικές επιθεωρήσεις από ένα μέλος ή επιθεωρητή της ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ εντός μιας ελάχιστης περιόδου δύο ετών.
 8. Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ δεν θα παραχωρεί επιθεωρήσεις μέσω υπεργολαβίας σε φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 9. Οι δραστηριότητες της ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ δεν θα προωθούνται ως συνδεόμενες με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ενός άλλου φορέα.
 10. Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ δεν χρησιμοποιεί επιθεωρητές, που έχουν εμπλακεί στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον συγκεκριμένο πελάτη για διάστημα δύο ετών έπειτα από την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 11. Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα να ανταποκριθεί σε τυχόν κινδύνους για την αμεροληψία που προκύπτουν από τις ενέργειες άλλων προσώπων, φορέων ή οργανισμών.
 12. Όλο το προσωπικό της ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ θα ενεργεί με αμεροληψία και δεν θα επιτρέπει εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις να θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία.
 13. Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ απαιτεί από το προσωπικό της να αποκαλύψει οποιαδήποτε περίπτωση θα μπορούσε να αποτελέσει σύγκρουση συμφερόντων είτε για τους ίδιους είτε για τον ΦΠ. Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ καταγράφει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τον εντοπισμό κινδύνων για την αμεροληψία και όπου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων δεν χρησιμοποιεί το αντίστοιχο προσωπικό.

buy nolvadex online pharmacy otc

'