Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας:


Η ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ είναι και στοχεύει να παραμείνει ένας οργανισμός με υψηλή αξιοπιστία στην πιστοποίηση σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίμων, Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και Οδικής Ασφάλειας.  Για το σκοπό αυτό επιδιώκουμε και δεσμευόμαστε:


1. Να παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης με επαγγελματισμό, εμπιστευτικότητα και αμεροληψία.


aboutmedsonline.com insomniameds365.com

2. Να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17021-1:2015 και του προτύπου ISO/IEC 17065:2012 και της νομοθεσίας.


3. Να παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες πιστοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος χωρίς διάκριση, με ευθύνη, αξιοπιστία και με ακεραιότητα.


4. Να εφαρμόζουμε ελεγχόμενες δραστηριότητες προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης με σταθερή ποιότητα.


5. Να χρησιμοποιήσουμε προσωπικό με υψηλό επίπεδο τεχνικής και επιστημονικής κατάρτισης.


6. Να διατηρούμε ανοικτή ανταλλαγή πληροφοριών με τους πιστοποιημένους από εμάς οργανισμούς και το κοινό.  


7. Να τηρούμε αυστηρά τα πρότυπα πιστοποίησης έτσι ώστε οι πελάτες μας  να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης.  


8. Να προστατεύουμε την αμεροληψία της διαδικασίας επιθεώρησης και  πιστοποίησης.

'