Είδη πιστοποιητικών ISO

Η αλλαγή του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει αλλάξει άρδην σε σχέση με τα δεδομένα της προηγούμενης χιλιετίας. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των τεχνολογιών και ιδιαίτερα των Τ.Π.Ε., κατέστησαν επιτακτική ανάγκη την ουσιαστική διαφοροποίηση σε αναζήτηση μοναδικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με ένα από τα πρότυπα αυτά, που θα καλύπτει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, εξασφαλίζει στον Οργανισμό πολλαπλά οφέλη.


layout styles

ISO 9001:2015

Το ISO 9001, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας

που εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, το προϊόν ή την υπηρεσία. Χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς πιστοποίησης για τον έλεγχο του οργανισμού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πελάτη και στις ανάγκες του οργανισμού.


ISO 14001:2015

Το ISO 14001, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη των οργανισμών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον έλεγχο των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στο το περιβάλλον.

layout styles

layout styles

ISO 22000:2018

Το ISO 22000:2005 είναι ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων.

Ενσωματώνει τις αρχές της HACCP και τα βήματα εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή του Codex Alimentarius. Παρέχει τα μέσα για να καθορίζονται και να τεκμηριώνονται οι κίνδυνοι που πρέπει να ελέγχονται.


ISO 45001:2018

Το ISO 45001:2018 είναι ένα πρότυπο για το σύστημα διαχείρισης της υγείας των εργαζομένων και ασφάλειας στην εργασία.

Καθιστά ικανό έναν οργανισμό που το εφαρμόζει να ελέγχει την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνει την επίδοσή του.

layout styles

layout styles

ISO 39001:2012

Το ISO 39001:2012 είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας

που επιτρέπει έναν οργανισμό που αλληλεπιδρά με το οδικό σύστημα να μειώσει τον αριθμό των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών που σχετίζονται με οδικά ατυχήματα στα οποία μπορεί να επιδράσει.


ISO 50001:2018

Το ISO 50001:2018 είναι ένα πρότυπο για το σύστημα διαχείρισης ενέργειας

το οποίο παρέχει στην επιχείριση ένα αποτελεσματικό πλαίσιο μακροχρόνιας βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συμβάλλοντας στην αποτελεσματική ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και στην μείωση του ενεργειακού κόστους.

layout styles

layout styles

ISO 27001:2013

Το ISO 27001:2013 είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο που συμβάλλει στην τεκμηριωμένη δέσμευση ως προς την ασφάλεια πληροφοριών. Η εφαρμογή του προτύπου προσδιορίζει τις ενέργειες αναγνώρισης κρίσιμων σημείων για την ασφάλεια των πληροφοριών.


ISO 22301:2019

To ISO 22301:2019 είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας

Οι οργανισμοί που το εφαρμόζουν είναι σε θέση να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά σε περιστατικά και καταστάσεις που αποτελούν απειλή και δύναται να επηρεάσουν την λειτουργία του οργανισμού.

layout styles

layout styles

ISO 37001:2016

Το ISO 37001:2016 είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας

το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς κάθε είδους να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν και να αποτρέπουν περιπτώσεις δωροδοκίας.